De Adviescommissie Water vergadert vijf keer per jaar. Bij de voorbereiding van adviezen kan de commissie zich laten bijstaan door externe deskundigen, en desgewenst hoorzittingen houden over beleidsuitvoering en ontwikkelingen op het gebied van waterbeheer. De door de commissie vastgestelde adviezen zijn openbaar volgens de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB).